تیغه خاص کد ۴۱۰

تیغه چاقویی کد ۶۱۱
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۳۸
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
3668