تیغه دندانه ای کد ۲۱۶

تیغه دندانه ای کد ۲۱۷
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
Toothed Blade Code: 215
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
559