تیغه دندانه ای کد ۲۱۹

تیغه دندانه ای کد ۲۲۰
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۱۸
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
574