تیغه دندانه ای کد ۲۴۳

Toothed Blade Code: 244
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
Toothed Blade Code: 242
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
3352