تیغه دندانه ای کد ۲۴۴

تیغه دندانه ای کد ۲۴۵
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۴۳
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
3363