تیغه دندانه ای کد ۲۴۵

تیغه دندانه ای کد ۲۴۶
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۴۴
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
3390