تیغه دندانه ای کد ۲۴۸

تیغه دندانه ای کد ۲۴۹
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۴۷
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
4941