تیغه دندانه ای کد ۲۴۹

تیغه دندانه ای کد ۲۵۰
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۴۸
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
5983