تیغه دندانه ای کد ۲۵۳

تیغه دندانه ای کد ۲۵۴
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۵۲
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
A27299